Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ

Tiến sỹ THÍCH THIỆN MỸ 560/TA- Ấp Tân An-Xã Tân Thành Huyện Lai Vung – Đồng Tháp DD: 0939.826271, 0975.865463 Email : thienmy.thich@gmail.com

Monday, February 28, 2011

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Mỹ Có Thuốc Chận Ung Thư, Giúp Kéo Dài Cuộc...

duocthaothanduocnuocvietnam: SỐ 1 : Mỹ Có Thuốc Chận Ung Thư, Giúp Kéo Dài Cuộc...: "SỐ 1 : Mỹ Có Thuốc Chận Ung Thư, Giúp Kéo Dài Cuộc Sống Người Bài báo kể lại câu chuyện của Barbara Derenowski đã phát bệnh đột ngột khi vừ..."